Statutul societatii

Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1 Societatea de Medicina Aeronautica din Romania este o organizatie profesionala, stiintifica a medicilor si a altor specialisti care isi desfasoara activitatea in domeniul medicinei aeronautice si in alte discipline care concura la eficienta factorului uman in domeniul aeronautic.

Art. 2 Societatea de Medicina Aeronautica din Romania este o organizatie apolitica, nonguvernamentala, cu personalitate juridica bazata pe principiul nonprofitului, autonomiei si specificului concret al medicinei aeronautice.

Art. 3 Sediul Societatii de Medicina Aeronautica din Romania este in Bucuresti, sediul Institutului National de Medicina Aeronautica si Spatiala, Calea Plevnei 134, sector 1.

Capitolul II - Obiectivele SMAR

Art. 4
(1) Obiectivul principal al Societatii de Medicina Aeronautica din Romania este acela de a dezvolta si difuza cunostintele si aplicatiile medicinei aeronautice si a altor discipline inrudite, in domeniul aeronautic si spatial.
(2) Societatea de Medicina Aeronautica din Romania va atinge acest obiectiv prin:
a. cresterea calitatii si fundamentarea stiintifica a activitatii de selectie si expertiza a personalului aeronautic;
b. ridicarea gradului de pregatire profesionala a medicilor in asigurarea medicala a zborurilor si a consultatiei privind transportul aerian;
c. dezvoltarea cercetarii stiintifice medico-aeronautice;
d. promovarea unor norme etico-deontologice moderne in relatiile dintre corpul medical si personalul aeronautic;
e. promovarea perfectionarii in medicina aeronautica a medicilor si psihologilor din mediul aeronautic;
f. promovarea unor relatii si activitati stiintifice cu societati similare si conexe din tara si din strainatate, bazate pe principiul reciprocitatii;
g. propunerea unor strategii si metodologii de educatie pentru sanatatea fizica si psihica specifice personalului aeronautic;
h. propunerea unor tematici prioritare de cercetare si studii privind adaptarea personalului aeronautic la conditiile specifice de zbor in concordanta cu progresele tehnicii de aviatie;
i. organizarea cadrului corespunzator, a mijloacelor de investigatie, de informare si publicare, pentru specialistii implicati in activitatea de cercetare stiintifica;
j. organizarea unor manifestari stiintifice cu tematica medico-aeronautica;
k. facilitarea participarii membrilor la diverse manifestari de profil din tara si strainatate, pe principiul reciprocitatii;
l. instituirea unor modalitati de stimulare a cercetarii stiintifice pentru cele mai valoroase lucrari stiintifice, astfel:
– se instituie premiul „G-ral Dr. Av. Victor Anastasiu” pentru cea mai valoroasa lucrare din cursul unui an;
– se instituie premiul „G-ral Dr. Apostol Odiseu” pentru cea mai buna lucrare, pentru tinerii pana in 35 de ani;
– valoarea premiilor se stabileste de catre Adunarea Generala, iar conditiile de acordare vor fi stabilite de catre Comisia Stiintifica si vor fi inaintate Consiliului de Conducere spre aprobare;
m. organizarea unui sistem eficient de informare medico-aeronautica prin editarea trimestriala a Revistei de Medicina si Psihologie Aeronautica, editarea unor lucrari stiintifice de interes general, colaborarea la alte publicatii medicale sau aeronautice din tara si din strainatate;
n. realizarea unor achizitii (prin cumparare, abonamente, schimburi, donatii) de publicatii medico-aeronautice din tara si strainatate;
o. Societatea de Medicina Aeronautica din Romania promoveaza respectarea principiilor de etica si deontologie medicala, a corectitudinii actului de expertiza si asistenta medicala a personalului aeronautic;
p. propune teme pentru elaborarea curriculei de pregatire in domeniul medico-aeronautic pentru invatamantul medical universitar si postuniversitar;
r. propune tematica unor concursuri de promovare in functii cu profil medico-aeronautic;
s. propune utilizarea unor metode si tehnici actuale de diagnostic si antrenament in domeniul medicinei aerospatiale, in concordanta cu cerintele la nivel mondial;
t. propune standarde medicale privind selectia, expertiza si antrenamentul personalului aeronavigant militar si civil.

Capitolul III - Organizare

Art. 5 Membrii Societatii de Medicina Aeronautica din Romania
Calitatea de membru al Societatii de Medicina Aeronautica din Romania se obtine de catre orice medic, psiholog si alte categorii de personal cu studii superioare sau medii cu interese profesionale in medicina aerospatiala militara sau civila, indiferent de convingeri politice, religioase sau de alta natura, care recunoaste statutul si achita cotizatia de membru la termenul stabilit de catre Adunarea Generala.
Membrii Societatii de Medicina Aeronautica din Romania pot fi: membri titulari, membri asociati si membri de onoare.
a. membrii titulari pot fi medici sau alti specialisti cu studii superioare din domenii stiintifice si profesionale asociate medicinei aeronautice (psihologi, biologi, biochimisti, chimisti, ingineri, etc);
b. membrii asociati pot fi:
– personal aeronautic;
– studenti in medicina si discipline asociate medicinei aeronautice (psihologi, biologi, biochimisti, chimisti, ingineri, etc);
– cadrele medicale cu studii medii cu interese profesionale in medicina aerospatiala militara sau civila;
c. membrii de onoare pot deveni membrii Societatii de Medicina Aeronautica din Romania cu activitate deosebita si care au activat ca membru titular cel putin 10 ani; fostii presedinti ai Societatii de Medicina Aeronautica din Romania devin automat membri de onoare dupa retragerea din Consiliul de Conducere. Selectia candidatilor se face de catre Consiliul de Conducere si se supune votului Adunarii Generale.

Art. 6 Drepturile si obligatiile membrilor Societatii de Medicina Aeronautica din Romania
(1) Membrii Societatii de Medicina Aeronautica din Romania au dreptul:
– sa participe la toate activitatile Societatii de Medicina Aeronautica din Romania;
– sa ia cuvantul si sa se exprime neingradit;
– sa aleaga (toti membrii) si sa fie ales in organele de conducere ale Societatii de Medicina Aeronautica din Romania (membrii titulari cu minim 5 ani vechime in cadrul Societatii de Medicina Aeronautica din Romania);
– sa fie informati asupra activitatilor si hotararilor Consiliului de Conducere;
– sa beneficieze de abonament gratuit la Revista de Medicina si Psihologie Aeronautica;
– sa publice articole in Revista de Medicina si Psihologie Aeronautica;
(2) Obligatii ale membrilor:
– prin activitate si comportament sa nu contravina scopurilor declarate ale Societatii de Medicina Aeronautica din Romania;
– sa respecte prevederile statutului si hotararile luate de organele de conducere ale Societatii de Medicina Aeronautica din Romania;
– sa contribuie, in masura posibilitatilor, la dezvoltarea si promovarea medicinei aerospatiale in Romania si pe plan international;
– sa achite cotizatia la termenul stabilit de catre Adunarea Generala.

Art. 7 Organele de conducere
(1) Forul reprezentativ al Societatii de Medicina Aeronautica din Romania este Adunarea Generala a membrilor. Adunarea Generala este legal consituita in prezenta majoritatii simple (50%+1).
(2) Adunarea Generala se intruneste anual sau de cate ori este nevoie intr-una din sedintele trimestriale si are urmatoarele atributii:
a. alege la doi ani prin vot secret: – Consiliul de Conducere format din presedinte, 2 vicepressedinti, secretar general, trezorier si doi membri;
b. alege la doi ani prin vot secret: – comisia profesional-deontologica, formata din presedinte si doi membri;
– comisia pentru cercetare stiintifica, formata din presedinte si doi membri;
c. analizeaza si aproba activitatea organelor de conducere;
d. ia hotarari privind orientarea si directiile de dezvoltare ale Societatii de Medicina Aeronautica din Romania;
e. aproba bugetul si cheltuielile Societatii de Medicina Aeronautica din Romania;
f. stabileste cuantumul cotizatiilor anuale pentru toate categoriile de membri.

Art. 8 Consiliul de Conducere se intruneste in sedinte de lucru cel putin o data pe trimestru si are urmatoarele atributii:
a. aduce la indeplinire hotararile Adunarii Generale si coordoneaza intreaga activitate in perioada dintre intrunirile acesteia;
b. intocmeste programul anual de activitate, bugetul si cheltuielile pe care le supune aprobarii Adunarii Generale;
c. coordoneaza activitatea comisiilor permanente;
d. reprezinta Societatea de Medicina Aeronautica din Romania in relatiile cu alte organizatii si institutii din tara si din strainatate.

Art. 9 Comisia profesional-deontologica este alcatuita dintr-un presedinte si doi membri si are urmatoarele atributii:
a. propune posibilitati de pregatire si informare profesionala a membrilor Societatii de Medicina Aeronautica din Romania;
b. propune Consiliului de Conducere tematici si modalitati de actiune privind educatia pentru sanatate a personalului aeronautic;
c. supravegheaza respectarea normelor deontologice, cerceteaza sesizarile si propune masuri corespunzatoare.

Art. 10 Comisia pentru cercetare stiintifica este alcatuita dintr-un presedinte si doi membri si are urmatoarele atributii:
a. propune Consiliului de Conducere teme prioritare si de perspectiva privind cercetarea stiintifica medico-aeronautica;
b. participa la editarea periodica a Revistei de Medicina si Psihologie Aeronautica;
c. se preocupa de organizarea unei documentari medico-aeronautice prin propunerea achizitionarii unor tratate si publicatii de specialitate;
d. analizeaza si propune Consiliului de Conducere castigatorii premiilor anuale ale Societatii de Medicina Aeronautica din Romania.

Art. 11 In eventualitatea in care unul din membrii Consiliului de Conducere sau ai comisiilor permanente se afla in imposibilitatea de a-si exercita atributiile, Consiliul de Conducere va delega atributiile unui alt membru al Societatii de Medicina Aeronautica din Romania pana la convocarea Adunarii Generale pentru alegerea unui inlocuitor. Membrii Consiliului de Conducere si ai comisiilor permanente pot fi revocati din functie, pentru actiuni ce contravin prezentului statut, la propunerea Adunarii Generale, cu votul majoritatii simple (50%+1) din membrii Societatii de Medicina Aeronautica din Romania

Art. 12 Obtinerea si pierderea calitatii de membru
(1) Pentru obtinerea calitatii de membru este necesara depunerea unei cereri tip care este analizata si avizata de Consiliul de Conducere in termen de 30 zile. Dupa aprobarea cererii si plata cotizatiei pentru anul in curs, solicitantul dobandeste calitatea de membru al Societatii de Medicina Aeronautica din Romania precum si legitimatia care atesta acest lucru.
(2) Pierderea calitatii de membru se produce in urmatoarele circumstante:
– prin cerere personalaa aprobata de Consiliul de Conducere;
– prin neplata cotizatiei pe anul in curs, timp de 3 luni dupa termenul limita fixat de Adunarea Generala;
– prin incalcarea obligatiilor membrilor pevazute in acest statut, la propunerea comisiei profesional-deontologice si prin votul Adunarii Generale;
– membrii care solicita retragerea din Societatea de Medicina Aeronautica din Romania si care au achitat partial sau integral cotizatia, nu beneficiaza de returnarea sumei.
(3) pierderea calitatii de membru atrage dupa sine imposibilitatea reluarii calitatii de membru pe termen de 5 ani, si numai dupa avizul Consiliului de Conducere.

Capitolul IV - Resurse financiare

Capitolul V - Dispozitii finale

Art. 13
(1) Venituri:
a. cotizaţiile membrilor Societăţii de Medicină Aeronautică din România, al căror cuantum este stabilit de Adunarea Generală;
b. donaţii, sponsorizări, redirecţionarea a 2% din impozitul anual al contribuabililor.
(2) Cheltuieli:
a. pentru susţinerea unor manifestări profesionale ştiinţifice şi activităţi sociale asociate acestora;
b. pentru investiţii legate de dotarea cu mijloace necesare activităţii;
c. pentru activitaţi curente;
d. premiile anuale.
(3) Trezorierul prezintă anual un bilanţ de venituri şi cheltuieli care este supus aprobării Adunării Generale, după certificarea bilanţului financiar contabil de către un expert contabil autorizat.

Art. 14
Actualul statut este aprobat de Adunarea Generală prin votul majorităţii simple a membrilor şi poate fi modificat numai cu acordul a 2/3 din totalul acestora.

Sumele pentru cotizatiile ca membru SMAR raman aceleasi.