Statutul societatii

Capitolul I - Dispozitii generale

Art.1 Societatea de Medicină Aeronautică din România este o asociaţie profesională ştiinţifică, a medicilor și a altor specialiști care își desfășoară activitatea în domeniul medicinei aeronautice și în alte discipline care concură la eficiența factorului uman în domeniul aeronautic.

Art.2 Societatea de Medicină Aeronautică din România, denumită în continuare S.M.A.R., este o organizație apolitică, nonguvernamentală, cu personalitate juridică bazată pe principiul nonprofitului, autonomiei și specificului concret al medicinei aeronautice, fără scopuri religioase, constituită în baza legislaţiei din România.

Art.3 Sediul S.M.A.R. este în București, sediul Institutului Național de Medicină Aeronautică și Spațială, strada Calea Plevnei, nr. 134, sector 1.

 Art.4 S.M.A.R. este constituită pe durată nedeterminată, de la data înscrierii în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

Art.5 Asociația se declară independentă de alte organizații sau sindicate, dar își rezervă dreptul de a întreține cu acestea relații de colaborare și de a-și exprima punctul de vedere față de orice chestiuni de interes pentru membrii săi.

CAPITOLUL II - SCOP, OBIECTIVE, ACTIVITĂȚI

Art.6 (1) Scopul S.M.A.R. este acela de a dezvolta și difuza cunoștințele și aplicațiile medicinei aeronautice și a altor discipline înrudite, în domeniul aeronautic și spațial, promovarea asistenţei medicale, învățământului și cercetării în acest domeniu, apărarea drepturilor și intereselor membrilor săi în relație cu alte persoane fizice sau juridice, precum şi acordarea de consultanță în domeniul medicinei aeronautice.

(2) Obiectivele S.M.A.R. în vederea realizării scopului prevăzut la art. 6, sunt următoarele:

a) creșterea calității și fundamentarea științifică a activității de selecție și expertiză a personalului aeronautic;
b) ridicarea gradului de pregătire profesională a medicilor în asigurarea medicală a zborurilor și a consultației privind transportul aerian;
c) instruirea și diseminarea cunostințele în domeniul medicinei aeronautice, contribuind prin aceasta la formarea medicală continuă a medicilor și a altor categorii profesionale (psihologi, biologi, biochimiști, chimiști, asistente medicale, etc.);
d) dezvoltarea cercetării științifice medico-aeronautice;
e) promovarea unor norme etico-deontologice moderne în relațiile dintre corpul medical și personalul aeronautic;
f) promovarea unor relații și activități științifice cu societăți similare și conexe din țară și din străinătate, bazate pe principiul reciprocității;
g) propunerea unor strategii și metodologii de educație, pentru sănătatea fizică și psihică, specifice personalului aeronautic;
h) propunerea unor tematici prioritare de cercetare și studii privind adaptarea personalului aeronautic la condițiile specifice de zbor în concordanță cu progresele tehnicii de aviație;
i) organizarea cadrului corespunzător, a mijloacelor de investigație, de informare și publicare, pentru specialiștii implicați în activitatea de cercetare științifică;
j) organizarea unor manifestări științifice cu tematică medico-aeronautică;
k) instituirea unor modalități de stimulare pentru cele mai valoroase activități științifice;
l) organizarea unui sistem eficient de informare medico-aeronautică prin realizarea și achiziționarea (abonamente, schimburi, donații) de publicații medico-aeronautice din țară și străinătate;
m) promovarea respectării principiilor de etică și deontologie medicală, a corectitudinii actului de expertiză și asistență medicală a personalului aeronautic;
n) propune teme pentru elaborarea curriculei de pregătire în domeniul medico-aeronautic pentru învățământul medical universitar și postuniversitar;
o) propune tematica unor concursuri de promovare în funcții cu profil medico-aeronautic;
p) propune utilizarea unor metode și tehnici actuale de diagnostic și antrenament în domeniul medicinei aerospațiale, în concordanță cu cerințele la nivel mondial;
r) propune standarde medicale privind selecția, expertiza și antrenamentul personalului aeronavigant militar și civil.

(3)  Pentru realizarea acestor obiective, S.M.A.R. va desfăşura următoarele activităţi:

a) organizează congrese naţionale și internaționale, conferințe, simpozioane, mese rotunde, programe educaționale prin internet (webinar), ateliere de lucru (workshop), şedinţe de comunicări, cursuri de educație medicală continuă la distanță (online, interactive) sau alte forme de manifestări științifice pentru diseminarea cunoştințelor în domeniul medicine aeronautice;
b) editează trimestrial ”Revista de Medicină și Psihologie Aeronautică”;
c) editează, tipărește și distribuie materiale de informare și documentare cu privire la educația medicală aeronautică;
d) se afiliază la asociațiile naţionale şi internaţionale de profil;
e) colaborează cu Colegiul Medicilor în ariile de competență ale acestuia pentru problematica specifică;
f) facilitează participarea membrilor la diverse manifestări de profil din țară și străinătate, pe principiul reciprocității;
g) facilitează membrilor asociați, în limite rezonabile de buget, obținerea unor burse pentru formare profesională;
h) formulează standardele de bună practică în domeniul medicinei aeronautice și elaborează ghiduri pentru autoritățile competente;
i) apără interesele ştiinţifice, profesionale şi materiale ale membrilor săi;
j) realizează colaborări și parteneriate cu instituții guvernamentale și neguvernamentale din țară și străinătate;
k) stimulează interesul privind cercetarea ştiinţifică a membrilor prin acordarea unor premii din fondul asociației şi/sau din sponsorizări, a celor mai valoroase lucrări, astfel:

– se instituie premiul „G-ral dr. Av. Victor Anastasiu – pentru cea mai valoroasă lucrare”, din cursul unui an;
– se instituie premiul „G-ral dr. Apostol Odiseu” – pentru cea mai bună lucrare”, pentru membrii asociați;
Valoarea premiilor se stabilește de către Adunarea Generală, iar condițiile de acordare vor fi stabilite de către Comisia Științifică și înaintate Consiliului de Conducere spre aprobare;
l) realizează orice alte activităţi necesare pentru atingerea obiectivelor.

CAPITOLUL III - MEMBRI, DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

Art.7 Calitatea de membru al S.M.A.R. se obține de către orice medic și alte categorii de personal cu studii superioare sau medii cu interese profesionale în medicina aerospațială militară sau civilă, indiferent de convingeri politice, religioase sau de alta natură, care recunoaște statutul și achită cotizația de membru la termenul stabilit de către Adunarea Generală.

Art.8 Membrii S.M.A.R. pot fi: membri titulari, membri asociați și membri de onoare.

(1) membrii titulari – cu drept de vot –  pot fi medici sau alți specialiști cu studii din domenii științifice și profesionale asociate medicinei aeronautice (psihologi, biologi, biochimisti, chimisti, farmaciști, asistenți medicali, etc);
(2) membrii asociați pot fi studenți și rezidenți la medicină, asistenți medicali în formare, personal aeronautic,etc;
(3) membrii asociaţi nu au dreptul de a vota și de a fi aleși în structurile de conducere ale S.M.A.R.;
(4) exceptând prevederile de la alin. (3) membrii asociaţi au aceleaşi drepturi și obligaţii ca și membrii titulari;
(5) calitatea de ”membru de onoare” este un titlu onorific, care se acordă, de către Consiliul de Conducere la propunerea membrilor asociației, președinților care au dus până la capăt mandatul pentru care au fost investiți, precum și membrilor cu o îndelungată activitate ştiinţifică şi profesională în cadrul S.M.A.R.;
(6) titlul onorific se acordă pe viață.

Art. 9 (1) Cuantumul cotizației este stabilit anual prin hotărârea Consiliului de Conducere al S.M.A.R.

(2) Membrii asociaţi plătesc 50% din cuantumul cotizației, conform categoriilor profesionale.

Art.10 Drepturile și obligațiile membrilor titulari ai S.M.A.R.

Membrii titulari ai S.M.A.R. au dreptul:

a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale S.M.A.R. (pot fi aleși numai membrii titulari cu minimum 2 ani vechime);
b) sa participe la toate activitățile S.M.A.R. sau să fie reprezentați prin mandat scris, acordat unui alt membru titular (un membru titular nu poate prezenta mai mult de trei mandate);
c) să participe la dezbateri în cadrul adunărilor generale, să ia cuvântul și să se exprime neîngrădit;
d) să fie informați asupra activităților și hotărârilor Consiliului de Conducere;
e) să publice articole în Revista de Medicină și Psihologie Aeronautică, dacă se întrunesc condițiile de publicare;
f) să beneficieze de abonament gratuit la Revista de Medicină și Psihologie Aeronautică;
f) să li se acorde evidenţieri sau premieri pentru activitatea ştiinţifică (lucrări originale şi valoroase) sau pentru activitatea profesională;
g) să fie numiţi în comisiile de experţi organizate de autorităţi sau alte foruri;
h) să propună Consiliului de Conducere nominalizarea membrilor de onoare;
i) să fie trimişi ca delegaţi sau invitaţi la manifestările ştiinţifice din ţară și străinătate, în contul S.M.A.R., în limita bugetului alocat şi cu acordul Consiliului de Conducere;

(2) Obligații ale membrilor:

a) prin activitate și comportament să nu prejudicieze imaginea sau să contravină scopurilor declarate ale S.M.A.R.;
b) sa respecte prevederile statutului și hotărârile luate de organele de conducere ale S.M.A.R.;
c) să contribuie, în măsura posibilităților, la dezvoltarea și promovarea medicinei aerospațiale în România și pe plan internațional;
d) să achite cotizația la termenul stabilit de către Adunarea Generală.
e) să notifice secretarul general al S.M.A.R. asupra oricărei modificări de interes pentru asociație (date de contact, statut profesional, etc.).

Art. 11  Obținerea și pierderea calității de membru

(1) Pentru obținerea calității de membru este necesară depunerea unei cereri, care va fi analizată și avizată de Consiliul de Conducere în termen de maximum 15 zile. După aprobarea acesteia și plata cotizației pentru anul în curs, solicitantul dobândește calitatea de membru al S.M.A.R.

(2) Pierderea calității de membru al S.M.A.R. se produce în următoarele circumstanțe:

a) prin cerere personală aprobată de Consiliul de Conducere;
b) la neplata cotizației pe anul în curs după termenul limită fixat de Adunarea Generală, după notificarea prealabilă de către trezorier;
c) la încălcarea obligațiilor membrilor pevăzute în acest statut, la propunerea comisiei profesional-deontologice și prin votul Adunării Generale;
d) fapte penale.

(3) Membrii care solicită retragerea din S.M.A.R. și care au achitat parțial sau integral cotizația, nu beneficiază de returnarea sumei.

Art. 12. (1) Redobândirea calităţii de membru al S.M.A.R., în cazul pierderii acesteia datorită abaterilor disciplinare, se poate obţine după minim 5 ani de la data hotărârii de retragere, cu pierderea continuității vechimii, cu avizul Consiliului de Conducere, la propunerea Comisiei de etică.

(2) Redobândirea calităţii de membru, în cazul retragerii acesteia la cerere sau datorită neîndeplinirii obligaţiilor financiare, se obţine doar cu avizul Consiliului de Conducere, cu pierderea continuității vechimii

CAPITOLUL IV - CONDUCERE, ORGANIZARE, CONTROL

Art. 13. Organele de conducere ale S.M.A.R. sunt:

a) Adunarea Generală;
b) Consiliul de Conducere.

 Art. 14. (1) Organul suprem de conducere al S.M.A.R. este Adunarea Generală a membrilor, formată din totalitatea membrilor titulari ai S.M.A.R.
(2) Adunarea Generală se întrunește statutar o dată pe an (Adunare Generală Ordinară) și în sesiune extraordinară (Adunare Generală Extraordinară) ori de câte ori este nevoie.
(3) Convocarea Adunării Generale Ordinare se face de către președinte sau de către înlocuitorul acestuia cu cel puțin 30 zile înainte de data propusă, cu anunțarea datei, orei, locului, precum și a ordinii de zi.
(4) Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată de către președinte, sau de cel puțin 1/3 din membrii Consiliul de Conducere, sau de cel puțin 1/3 din membrii titulari ai asociației, cu anunțarea datei, orei, locului, precum și a ordinii de zi.
(5) Adunarea Generală este statutar constituită în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor titulari ai asociaţiei.
(6) Se va reconvoca Adunarea Generală dacă nu se întruneşte numărul necesar de membri.
(7) Toate hotărârile Adunării Generale ordinare sau extraordinare se iau prin vot direct, cu majoritatea simplă a celor prezenţi, cu excepția alegerii preşedintelui şi a componenței Consiliul de Conducere care este supusă votului secret al membrilor titulari prezenți la ședință.
(8) În şedinţele Adunării Generale în care se organizează alegerea preşedintelui şi a componenței Consiliul de Conducere nu este permisă reprezentarea prin mandat, fiecare membru exprimându-şi votul în nume propriu.
(9) În condiții bine întemeiate, Adunarea Generală se poate convoca și în format ”online”.

Art.15  Adunarea Generală are următoarele atribuții:

a) alege la doi ani prin vot secret Consiliul de Conducere format din: președinte, doi vicepreședinți, secretar general, doi membri și trezorier;
b) alege la doi ani prin vot secret Comisia profesional-deontologică (formată din președinte și doi membri) și Comisia pentru cercetare științifică (formată din președinte și doi membri);
c) analizează și aprobă activitatea organelor de conducere;
d) ia hotărâri privind orientarea și direcțiile de dezvoltare ale S.M.A.R.;
e) aprobă bugetul și cheltuielile S.M.A.R.;
f) stabilește cuantumul cotizațiilor anuale pentru toate categoriile de membri.
g) aprobă modificări de statut și act constitutiv;
h) alege şi revocă cenzorul;
i) dizolvă şi lichidează asociaţia;
j) stabileşte destinaţia bunurilor rămase după lichidare;
k) hotărăște excluderea membrilor care nu respectă statutul, sau hotărârile luate de către aceasta;
l) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

Art. 16  (1) Consiliul de Conducere se întruneste ori de câte ori este nevoie, în întruniri periodice şi special.

(2) Întrunirile Consiliul de Conducere sunt convocate de preşedinte, sau de către cel puţin jumătate din Consiliul de Conducere, prin trimiterea unei înştiinţări scrise în care se vor menţiona data, ora, locul şi scopul întâlnirii, către toţi membrii Consiliul de Conducere, cu cel puţin 7 zile înainte de data stabilită.

(3) Întrunirile vor fi statutare în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliul de Conducere, iar hotărârile vor fi luate prin votul majorității simple.

(4) Deciziile în cadrul Consiliul de Conducere sunt luate cu jumătate plus unu din voturile celor prezenți; în caz de balotaj, președintele are votul decisiv.

Art. 17. Consiliul de Conducere admnistrează asociaţia în perioada dintre Adunările Generale şi are următoarele atribuţii:

a) aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale și coordonează întreaga activitate în perioada dintre întrunirile acesteia;
b) întocmește și prezintă Adunării Generale rapoarte anuale financiare și de activitate;
c) coordonează activitatea comisiilor permanente;
d) reprezintă M.A.R în relațiile cu alte organizații și instituții din tară și din străinătate;
e) convoacă Adunarea Generală Ordinară și poate convoca Adunarea Generală Extraordinară în conformitate cu art.13 din prezentul statut;
f) întocmeşte planul de activitate, organizează şi îndrumă activitatea asociaţiei conform hotărârilor adoptate de Adunarea Generală, organizează manifestări ştiinţifice în domeniul medicinei aeronautice (congrese, conferinţe naţionale, simpozioane, comisii de experţi, şedinţe de comunicări sau alte forme de manifestări științifice);
g) poate hotărî schimbarea sediului asociaţiei;
h) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
i) aprobă calitatea de membru titular și de membru asociat;
j) aprobă organigrama și strategia de personal a S.M.A.R.
k) propune Adunării Generale strategiile de dezvoltare a asociației;
l) aprobă afilierea asociației la alte asociații, precum si afilierea altor asociații la aceasta;
m) acordă calitatea de ”membru de onoare” al S.M.A.R.;
n) desemnează membri în comisiile de experţi la solicitarea organelor competente;
o) îndeplineşte orice alte atribuții prevăzute în statut.

 Art. 18. (1) Preşedintele S.M.A.R. este ales prin vot secret, o dată la 2 ani de către Adunarea Generală dintre membrii titulari, cu minimum 5 ani vechime .

(2) Deţinerea unei funcții politice sau de președinte / director al altei ONG este incompatibilă cu cea de Președinte al S.M.A.R..

(3) La terminarea mandatului preşedintele poate fi ales ”membru de onoare”  de către Consiliul de Conducere, la propunerea membrilor asociației.

(4) Preşedintele S.M.A.R. are următoarele atribuţii:

a) coordonează activitatea asociaţiei pe care o reprezintă pe perioada mandatului său de 2ani;
b) reprezintă legal asociaţia în relaţia cu terţii;
c) stabileşte legături ştiinţifice cu asociaţii similare din alte ţări în baza hotărârilor Consiliului de Conducere;
d) reprezintă asociaţia la întruniri, conferinţe şi alte evenimente;
e) prezidează şedinţele Consiliului de Conducere şi Adunării Generale, cu excepţia Adunărilor Generale în care se discută situaţia sa;
f) asigură şi verifică toate aspectele de funcţionare legală a asociaţiei;
g) întruneşte, la nevoie, Consiliului de Conducere şi Adunarea Generală Extraordinară;
h) deţine ştampila asociaţiei;
i) deţine actele de constituire ale asociaţiei;
j) are drept de semnătură în bancă, reprezentând S.M.A.R. în faţa băncii şi a altor agenţi economici;
k) evidenţiază sau premiază membrii asociaţiei cu activitate deosebită;
l) are alte atribuţii care decurg din prezentul statut.

 Art. 19. (1)Vicepreşedinţii S.M.A.R. sunt aleși prin vot secret, o dată la 2 ani de către Adunarea Generală dintre membrii titulari, cu minimum 3 ani vechime.

(2) Vicepreşedinţii S.M.A.R.  au următoarele atribuţii:

a) menţin comunicarea între forurile de conducere şi membrii asociaţiei;
b) coordonează activitatea științifică și organizatorică a S.M.A.R., distribuția sarcinilor fiind lăsată în seama hotărârii Consiliului de Conducere.
c) unul dintre ei, votat de Consiliului de Conducere, este nominalizat să înlocuiască preşedintele asociaţiei în absenţa motivată a acestuia.

 Art. 20. (1) Trezorierul S.M.A.R. este ales prin vot secret, o dată la 2 ani, de către Adunarea Generală, dintre membrii titular, cu minimum 2 ani vechime..

(2) Trezorierul S.M.A.R. are următoarele atribuţii:

a) încasează, după caz, bani proveniţi din cotizaţii, sponsorizări, taxe de participare la manifestări ştiinţifice;
b) menţine registrul de casă şi documentele financiare ale asociaţiei;
c) menţine inventarul patrimoniului asociaţiei şi situaţia privind folosirea acestuia;
d) prezintă Adunării Generale rapoarte anuale privind situaţia financiar – contabilă, urmărind ca întreaga activitate să fie în concordanţă cu scopurile asociaţiei;
e) întocmește și arhivează convenţiile, contractele cu furnizori, contractele de sponsorizare, precum şi orice alte contracte încheiate cu agenţi economici.

 Art. 21. (1) Secretarul S.M.A.R. este ales prin vot secret, o dată la 2 ani de către Adunarea Generală dintre membrii titular, cu minimum 2 ani vechime.

(2) Secretarul S.M.A.R.  are următoarele atribuţii:

a) întocmeşte, prelucrează şi păstrează arhiva de acte, procese verbale, cereri de adeziune, acorduri, lista membrilor şi alte date de logistică şi organizare ale asociaţiei, cu excepţia actelor de constituire care se află la preşedinte;
b) colaborează cu vicepreşedinţii la menţinerea legăturii între forurile de conducere şi membrii asociaţiei;
c) prezintă membrilor Consiliului de Conducere, la cerere, date despre asociaţie;
d) pregăteşte întâlnirile Consiliului de Conducere şi Adunarea Generală;
e) răspunde de difuzarea hotărârilor asociaţiei;
f) întocmeşte rapoarte, note, statistici despre activităţile asociaţiei.

Art. 22. (1) Cenzorul (comisia de cenzori) se stabilește prin hotărârea Adunării Generale, numirea fiind obligatorie în cazul în care asociaţia are mai mult de 15 membri titulari.

(2) În cazul în care S.M.A.R.  are mai mult de 100 de membrii titulari înscrişi până la data întrunirii ultimei Adunări Generale, controlul financiar intern se exercită de către o comisie de cenzori.

(3) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri.

(4) Membrii Consiliului de Conducere nu pot fi și cenzori.

 Art. 23. În realizarea competenţei sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori desfășoară următoarele activități:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
c) poate participa la şedinţele Consiliului de Conducere, fără drept de vot;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Art. 24 Comisia profesional-deontologică este alcătuită dintr-un președinte și doi membri și are următoarele atribuții:
a. propune posibilități de pregătire și informare profesională a membrilor S.M.A.R.;

  1. propune Consiliului de Conducere tematici și modalități de acțiune privind educația pentru sănătate a personalului aeronautic;
  2. supraveghează respectarea normelor deontologice, cercetează sesizările și propune măsuri corespunzătoare.

Art. 25 Comisia pentru cercetare științifică este alcătuită dintr-un președinte și doi membri și are următoarele atribuții:
a. propune Consiliului de Conducere teme prioritare și de perspectivă privind cercetarea științifică medico-aeronautică;
b. participă la editarea periodică a Revistei de Medicină și Psihologie Aeronautică;

  1. se preocupă de organizarea unei documentări medico-aeronautice prin propunerea achiziționarii unor tratate și publicații de specialitate;
  2. analizează și propune Consiliului de Conducere câștigătorii premiilor anuale ale S.M.A.R..

Art. 26 În eventualitatea în care unul din membrii Consiliului de Conducere sau ai comisiilor permanente se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile, Consiliul de Conducere va delega atribuțiile unui alt membru al S.M.A.R. până la convocarea Adunării Generale pentru alegerea unui înlocuitor. Membrii Consiliului de Conducere și ai comisiilor permanente pot fi revocați din funcție, pentru acțiuni ce contravin prezentului statut, la propunerea Adunării Generale, cu votul majorității simple (50%+1) din membrii S.M.A.R.

CAPITOLUL V - DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

Art. 27 Asociaţia se dizolvă:

a) de drept, prin imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită;
b) prin hotărârea judecătorească, atunci când scopul sau activitatea sa au devenit ilicite sau contrare ordinii publice, sau în cazul în care se urmăresc alte scopuri sau obiective decât cele pentru care s-a constituit;
c) prin hotărârea Adunării Generale: asociaţia se poate dizolva la cerere, această hotărâre fiind aprobată de 2/3 din totalul numărului membrilor titulari prezenţi.

Art. 28 În cazul dizolvării S.M.A.R., bunurile vor fi transmise unor persoane juridice de drept public sau privat cu scop asemănător sau identic.

Art. 29 Procesul verbal de dizolvare al S.M.A.R. se depune în original la judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are sediul asociația în termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, pentru a fi înscris în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

CAPITOLUL VI – RESURSE FINANCIARE

CAPITOLUL VII - DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art. 30 (1) Venituri:

a)cotizaţiile membrilor S.M.A.R.;
b)donaţii;
c) sponsorizări;
d) redirecţionarea cuantumului legal din impozitul anual al contribuabililor;
e) taxe de participare la manifestări ştiinţifice organizate de S.M.A.R. pentru participanții care nu sunt membri ai asociației;
f) alte taxe propuse de Consiliul de Conducere și aprobate de Adunarea Generală.

(2) Cheltuieli:

a) pentru susţinerea unor manifestări profesionale ştiinţifice şi activităţi sociale asociate acestora;
b) pentru investiţii legate de dotarea cu mijloace necesare activităţii;
c) pentru activitaţi curente și plata serviciilor aferente acestora (întreținere pagina oficială web, cenzor, publicare și acreditare revistă, etc.);
d) premiile anuale;
e) pentru formare profesională;
f) alte cheltuieli propuse de Consiliul de Conducere și aprobate de Adunarea Generală.

(3) Trezorierul prezintă anual un bilanţ de venituri şi cheltuieli care este supus aprobării Adunării Generale, după certificarea bilanţului financiar contabil de către un expert contabil autorizat.

Art. 31 Dispoziţiile prezentului Statut nu pot contraveni normelor legale în vigoare şi nu pot fi interpretate contrar acestora.

Art. 32 Actualul statut este aprobat de Adunarea Generală prin votul majorităţii simple a membrilor şi poate fi modificat numai cu acordul a 2/3 din totalul acestora.

Sumele pentru cotizatiile ca membru SMAR raman aceleasi.